بهرام آجورلوپست الکترونیکی:bahram.ajorloo@gmail.com
گروه آموزشی:معماری
رتبه:دانشیار
دانشکده:معماری و هنر
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد