یونس جبارزادهپست الکترونیکی:yjabarzade@tabrizu.ac.ir
گروه آموزشی:مدیریت
رتبه:استادیار
دانشکده:مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر استقرار سیستم های نوین الکترونیکی شهرداری بر بهبود تصمیم گیری اجرایی مدیران شهرداری تبریز مهدیه موسوی کنگ لوmahdiye.mousavi66@gmail.comاستاد راهنما
2استفاده از COPRAS فازی جهت ارزیابی راهکارهای مدیریت زنجیره تامین سبز مژده شهپرshahpar3260@gmail.comاستاد راهنما