دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 797                   کاربران مهمان: 959
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید مددی
تاریخ:
1395/08/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید مددی
تاریخ:
1395/08/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مجید مددی
تاریخ:
1395/08/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مونا یاوری القلندیس
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کاظم کریم ازاد مرجانی
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ذاکری دیزجی
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مونا یاوری القلندیس
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد امانی مرادلو
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا شاعری
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزاد حافظی زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره خاکستری برای رتبه بندی شرکتهای صنایع غذایی بازار بورس تهران .......
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن مهدی زاده
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صالحه زاده مهدی
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیدجواد سجادی
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صالحه زاده مهدی
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیدجواد سجادی
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نادر افشارنو
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو نسیم بی بی شهربانویی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو امیر گلستانی ایمانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو علیرضا جودی متنق کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو وحید احمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو اسماعیل جنگجوی اسفهلان کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو مهدی عبدی ازاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو جلال الدین دیانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو سیدجواد سجادی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو سعید سلیم زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو وحید بزازمنصف کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو حسین فتح اللهی اسگویی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میرعبدالله تاجدهی بناب
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو منیره امیرمحسنی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو حسام سهندی اسفنجانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو امیر گودرز برزی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو اشکان محمدیان کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو طاهر پیره مرد شتربان کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو محمد میرزااحمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیامک عنبرا
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین طهماسبی کله سر
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین طهماسبی کله سر
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ایلناز غفارزاده الماس مورد تصویب مدیر گروه روزبه دبیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیرمحتوای فرکانسی رکوردهای زلزله دررفتارلرزه ای سازه های بتنی نامنظم .......
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین طهماسبی کله سر
تاریخ:
1395/08/05
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داریوش نجف زاده مورد تصویب مدیر گروه محمود علمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل ثانویه داده های مربوط به سرقت طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹4 در شهر تبریز .......
تاریخ:
1395/08/05

سوالات متداول